De NADO helpt

Een TTN aanvragen

Ook sporters kunnen ziek worden of geblesseerd raken en een geneesmiddel of behandeling nodig hebben.

Zij moeten wel bijzonder voorzichtig zijn met het innemen van welke stof dan ook, vooral als elitesporter.

Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN)

Als je geneesmiddel op de lijst van verboden stoffen en methoden staat, moet je eerst een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) aanvragen.

Voorzorgsmaatregelen

Stap 1 : Checken

Je eerste reflex?

Check of het geneesmiddel of de behandeling niet op de lijst van verboden stoffen en methoden staat.

Als dat zo is, moet je eerst een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) hebben.

Stap 2 : De aanvraag indienen

Je moet de TTN-aanvraag per aangetekende brief, per e-mail (met als onderwerp VERTROUWELIJK) of via ADAMS indienen bij het Comité voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak (CTTN). Dat comité is onafhankelijk van de NADO.

Neem zeker deze elementen op in je aanvraag :

 • een duidelijke en gedetailleerde medische geschiedenis van je aanvraag;
 • de dosering, frequentie, toedieningsweg en de duur van het gebruik van de stof of methode;
 • een medisch attest dat de noodzaak van de stof of behandeling bevestigt en dat elk toegelaten therapeutisch alternatief uitsluit;
 • elke andere eerdere aanvraag voor een TTN voor de stof of behandeling in kwestie, en ook de instantie waarbij deze aanvraag is ingediend, inclusief het besluit.

Voor elitesporters kan de aanvraag in principe niet met terugwerkende kracht worden goedgekeurd. De aanvraag moet minimum 20 werkdagen vóór de training, het evenement of de wedstrijd in kwestie worden ingediend.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • bij een medische noodsituatie of acute medische aandoening;
 • in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer er onvoldoende tijd of gelegenheid was om een aanvraag in te dienen of te beoordelen vóór de test;
 • wanneer jouw NADO geen TTN vereiste, of toestond voor een bepaalde sport;
 • therapeutisch gebruik buiten een wedstrijd, van een stof die alleen binnen wedstrijdverband verboden is;
 • wanneer het om deontologische redenen gerechtvaardigd is om een TTN met terugwerkende kracht toe te kennen, met voorafgaande schriftelijke toestemming van je NADO en het WADA.

Breedtesporters kunnen een aanvraag indienen tot maximum 15 werkdagen na de datum van de melding van een abnormaal testresultaat. De beslissing krijg je te weten binnen de 15 dagen na de datum van het beroep.

Voorwaarden :

 • de stof of behandeling is noodzakelijk voor een klinisch gediagnosticeerde medische aandoening;
 • het is onwaarschijnlijk dat het therapeutisch gebruik de prestaties boven een normale gezondheidstoestand zal doen uitstijgen;
 • er is geen toegelaten therapeutisch alternatief voor de stof of de behandeling;
 • de stof of behandeling is niet vereist vanwege eerder gebruik zonder TTN van een andere verboden stof of behandeling.

Stap 3 : Behandeling van de aanvraag

Binnen de drie werkdagen controleert het CTTN-secretariaat of je aanvraag volledig is.

 • Je aanvraag is onvolledig? Dan krijg je 5 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, om aanvullende informatie te verstrekken, eventueel met de hulp van je arts.
 • Je aanvraag is volledig? Het secretariaat stuurt ze door naar de Franstalige of Nederlandstalige kamer van het CTTN.

Stap 4 : Beslissing en beroep

De CTTN brengt je binnen 15 werkdagen per aangetekende brief en per e-mail op de hoogte van haar beslissing, met een kopie aan de arts.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, vermeldt het besluit de naam van de stof, de dosering, de frequentie, de toedieningsweg, de duur en eventuele voorwaarden.

Als je aanvraag wordt geweigerd, krijg je 15 dagen de tijd om per aangetekende brief in beroep te gaan.

Het beroep moet :

 • de aangevochten beslissing vermelden;
 • het voorwerp en de grond van het beroep beschrijven;
 • een nieuw element bevatten dat niet in de oorspronkelijke aanvraag stond;
 • eventuele medische verklaringen opnemen als bijlage, die niet bij het oorspronkelijke dossier zaten.

Stap 5 : LET OP

Als je deelneemt aan sportevenementen georganiseerd door je internationale federatie, zowel in België als in het buitenland, en je hebt al een TTN gekregen van de CTTN van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, dan moet je ook nog bij je internationale federatie een aanvraag indienen voor erkenning van deze TTN.